Astma symtom

Astma- och allergirapporten

Nyligen släpptes Astma- och Allergirapporten, som är framtagen av Astma- och Allergiförbundet. Läs en sammanfattning nedan.

Ny rapport om astma och allergier – vår tids vanligaste kroniska folksjukdomar

I Sverige uppskattas ungefär tio procent av befolkningen leva med astma och en tredjedel med allergier, men trots att så många är drabbade av dessa folksjukdomar finns det stora brister i vården. Nyligen släpptes Astma- och Allergirapporten, som är framtagen av Astma- och Allergiförbundet med stöd från bland andra Sanofi.

I Astma- och Allergirapporten finns grundläggande information om sjukdomarna och hur de diagnostiseras och behandlas, samt statistik, forskning och hälsoekonomiska perspektiv. I rapporten redogörs även om läget inom Sveriges astma- och allergivård. Astma- och allergirapporten belyser även de personliga berättelserna: exempelvis om Sofia vars odiagnostiserada astma nästan kostade henne livet.

Många har besvär

Astma och allergi kan förekomma tillsammans och miljontals svenskar upplever besvär, speciellt när pollensäsongen börjar. Enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram ska alla med misstänkt astma erbjudas en allergiutredning, men i realiteten sker det endast i 40 procent av fallen. I Astma- och Allergirapporten presenteras en undersökning utförd bland Astma- och Allergiförbundets medlemmar, som bland annat visar att:

  • 54% inte har träffat specialistläkare för sin astma eller allergi det senaste året.

  • 43% inte har någon personlig behandlingsplan för sin astma eller allergi.

  • Vart femte barn (0–18 år) inte upplever att de får den vård de behöver (och mer än var tredje person mellan 19–64 år upplever samma sak).

I de flesta fall sker utredning och behandling för astma och allergier inom primärvården i Sverige, ibland krävs insatser från specialiserad sjukvårdspersonal, men enligt undersökningen från rapporten fungerar samverkan mellan primär- och specialistvård dåligt. Det finns även en brist på allergologer i många av Sveriges regioner, vilket innebär att geografisk plats kan avgöra om en person har möjlighet att få korrekt vård eller inte. Det finns idag en nationell certifiering för vårdcentraler, med mål att leverera kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv astma- och allergivård av hög kvalitet, men endast ett fåtal regioner har implementerat den.

Viktiga element i behandlingen

För personen som lever med astma (och /eller allergi) är egenvård och tillgång till en personlig behandlingsplan två viktiga element i behandlingen. Att känna till hur en inhalator används korrekt, göra positiva livsstilsförändringar (som att undvika rökning), regelbundet mäta sin lungfunktion samt undvika allergena ämnen (vid allergi eller känslighet) är exempel på egenvård som drastiskt kan förbättra situationen för den drabbade, om denne är följsam i behandlingen.

För personer som lever med astma och/eller allergi är negativ påverkan på livskvaliteten priset för bristande behandling. Att leva med en kronisk sjukdom kan ge ångest, oro, störd sömn och även påverka vardagen och möjligheten att utöva sitt arbete, sina studier eller andra aktiviteter. 

Läs rapporten i dess helhet här. 

Astma- och allergirapporten

Sammanfattning

Astma- och Allergirapporten sammanfattar de insatser som behövs för att förbättra situationen för personer som lever med astma och allergi i Sverige i fyra punkter:

1.    Ökad kompetens i primärvården via certifiering av astma-, allergi- och KOL-mottagningar, så att medicinering, patientutbildning och stöd till egenvård sker på bästa sätt.

2.    Bättre tillgång till specialistbehandling, så att personer med svåra besvär, oavsett var i landet de befinner sig, kan få hjälp av vårdpersonal med gedigen erfarenhet av astma och allergi.

3.    Bättre uppföljning för att öka chansen att nå behandlingsmålen, genom att säkerställa korrekt diagnostik och behandling för varje individ.

4.    En mer frekvent uppdatering av riktlinjerna, så att alla patienter ska få tillgång till god och aktuell behandling.
 

Länk till rapporten

På Astma- och allergiförbundets hemsida kan du läsa och ladda ner rapporten i sin helhet. 

Testa dina symtom

Typiska symtom för astma är väsande andning, andnöd, tryck över bröstet och hosta. Detta test bedömer bara symtomkontroll.