Hero image

Dupixent®(dupilumab)

Dupixent® (dupimulab) har godkänd indikation för behandling inom följande atopiska sjukdomar: atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper, för fullständig indikation se mer information nedan.1 Gemensamt för dessa sjukdomar är en ökad aktivering av typ 2-inflammation.1-3

Dupixent® är ett biologiskt läkemedel som inriktar sig specifikt på en enda receptor, IL-4Rα, vilket hämmar signaleringen av IL-4 och IL-13 i vårt immunförsvar. Detta leder till en minskad underliggande typ 2-inflammation i kroppen.1-3

Läs mer på FASS.se

nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev. Anmäl dig här

 

 

 

bokabesök

Kontakta oss och beställa material Klicka här

Coffee

Anmäl dig till våra events Klicka här

Referenser: 1Dupixent SPC, www.fass.se. 2. AKDIS et al., Type 2 immunity in the skin and lungs. Allergy. 2020 April 6;75:1582–1605., DOI: 10.1111/all.14318 3. Langan SM, Irvine AD, Weidinger S. Atopic dermatitis. Lancet. 2020 Aug 1;396(10247):345-360. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31286-1

Dupixent® (dupilumab) 200mg och 300mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld injektionspenna. Rx, (F), D11AH05. Den förfyllda injektionspennan med dupilumab är inte avsedd för användning till barn under 12 år. Indikation: Atopisk dermatit vuxna och ungdomar: Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling. Atopisk dermatit barn 6 till 11 år: Dupixent är indicerat för behandling av svår atopisk dermatit hos barn 6 till 11 år vilka är aktuella för systemisk behandling. Astma vuxna och ungdomar: Dupixent är också indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma med typ 2 inflammation, som kännetecknas av förhöjda nivåer av blodeosinofiler och/eller förhöjd kväveoxidhalt i utandningsluften (FeNO), som är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.  Kronisk rinosinuit med näspolyper vuxna: Dupixent 300mg är även indicerat för vuxna som en tilläggsbehandling till nasala kortikosterioider för behandling av svår kronisk rinosinuit med näspolyper, för vilka behandling med systemiska kortikosterioder och/eller kirurgi inte gett tillräcklig effekt. Varning och försiktighet: Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. Pediatrisk population: Säkerhet och effekt av dupilumab för barn med atopisk dermatit under 6 år eller som väger mindre än 15 kg har inte fastställts. För fullständig information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se.  Kontaktuppgifter: Dupixent tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel. +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: November 2021Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  Dupixent subventioneras för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. Dupixent subventioneras också för patienter med otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med högdos inhalationskortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel och: 1) som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO eller 2) antingen behandling med perorala kortokosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller 3) när OCS är kontraindicerat. Dupixent är inte subventionerat för svår kronisk rinosinuit med näspolyper.