Hero image

Anvisningar

En patient kan lära sig att själv injicera Dupixent.

Administrering av Dupixent1

Rekommenderad dos av Dupixent till vuxna och ungdomar (12-17 år och 60 kg eller mer) är en startdos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg varannan vecka, administrerat som subkutan injektion. För ungdomar (12-17 år)  som väger mindre än 60 kg är startdosen 400 mg (två injektioner á 200 mg) följt av 200 mg varannan vecka.


En patient kan lära sig att själv injicera Dupixent. Innan användning ska lämplig utbildning ges till patienten och/eller vårdare om hur Dupixent förbereds och administreras.

 

Referenser:1.Fass.se

Instruktionsfilm

Det är enkelt för patienten att använda Duplixent, se instruktionsfilmen hur man går tillväga.

Så tar patienten Dupixent

Dupixent tillhandahålls i en förfylld spruta för engångsbruk. Den innehåller 300 mg dupilumab (aktiv substans i Dupixent) för injektion under huden (subkutan injektion).

Patient och/eller vårdare ska inte ge injektioner utan att först ha blivit upplärd av vårdpersonal.

Patienten bör:
•    Läsa alla instruktioner noggrant innan sprutan används.
•    Stämma av med vårdpersonalen hur ofta medicinen behöver tas.
•    Be vårdpersonalen visa hur sprutan används på rätt sätt innan hen injicerar första gången.
•    Byta injektionsställe för varje injektion.
•    Inte använda sprutan om den har tappats på en hård yta eller skadats.
 •    Inte använda sprutan om nållocket saknas eller inte sitter på ordentligt.
•    Inte röra kolvstången förrän hen är redo att injicera.
•    Inte injicera genom kläder.
•    Inte ta bort några luftbubblor från sprutan.
•    Aldrig dra tillbaka kolvstången.
•    Inte återanvända sprutan.
•    För att förhindra olyckor där någon skadas av nålen har varje förfylld spruta ett nålskydd som automatiskt aktiveras för att skydda nålen efter att injektionen administrerats.

Sprutans delar

1. Förberedelser inför injektion

Vad patienten behöver:
•    Den förfyllda sprutan med Dupixent
•    1 desinficerande servett*
•    1 bomullstuss eller gasbinda*
•    En sticksäker behållare* (se steg 10)
*Ingår inte i kartongen.

Förbered injektionen:
•    Kontrollera att du har korrekt produkt och dos.
•    Kontrollera utgångsdatumet.
•    Kontrollera att vätskan är klar och färglös till svagt gul. Obs: Du kan se en luftbubbla, det är normalt.
•    Ta inte av nållocket förrän du är redo att injicera.
•    Lägg sprutan på ett plant underlag i minst 45 minuter och låt den uppnå rumstemperatur. Värm inte sprutan i mikrovågsugn, varmt vatten eller i direkt solljus.

Injektionsställen

2. Välj injektionsställe

•    Injicera inte hud som är öm, skadad, har blåmärken eller ärr.
•    Välj ett injektionsställe på låret eller magen, förutom området 5 cm närmast naveln.
•    Om vårdpersonal ger injektionen kan även överarmen väljas för injektion.
•    Byt injektionsställe för varje injektion.

Rengör

3. Rengör

•    Tvätta händerna.
•    Rengör injektionsstället med en desinficerande servett.
•    Låt huden torka innan injektionen och rör eller blås inte på injektionsstället innan injektionen. 

Ta av locket

4. Ta av nållocket

•    Håll sprutan i den ena handen mellan tre fingrar; tumme, pekfinger och långfinger.
•    Håll sprutan på mitten med nålen pekandes från dig och dra av nållocket.
•    Injicera läkemedlet omedelbart efter att nållocket tagits av.

Nyp

5. Nyp huden

•    Nyp ett hudveck vid injektionsstället, som bilden visar.

Stick in

6. Stick in sprutan

•    Stick in nålen fullständigt i hudvecket med en vinkel på ungefär 45°.

Tryck

7. Tryck ner kolven

•    Lossa greppet om huden en aning. Tryck ner kolvstången stadigt och långsamt så långt som det går tills sprutan är tom. Obs: Du kommer känna ett visst motstånd. Det är normalt.

Dra ut nålen

8. Dra ut nålen

•    Fortsätt trycka ner kolven och dra ut nålen från huden med samma vinkel som den stacks in.
•    Gnugga inte huden efter injektionen.

Släpp

9. Släpp kolven

•    Släpp tummen från kolven så att nålen dras in i nålskyddet.
•    Tryck försiktigt en bomullstuss eller gasbinda mot injektionsstället om det syns något blod.

10. Släng

•    Släng sprutan och nållocket i en sticksäker behållare utan att sätta tillbaka locket.
•    Förvara alltid behållaren utom räckhåll för barn.

Förvaring

•    Förvara sprutorna utom räckhåll för barn.
•    Förvara sprutorna i originalförpackningen i kylskåp mellan 2°C och 8°C.
•    Förvara inte Dupixent i rumstemperatur (<25 °C) i mer än 14 dagar. Om du behöver ta ut kartongen ur kylskåpet permanent ska du skriva ner datum för uttag ur kylskåpet på avsedd plats på kartongen, och använda Dupixent inom 14 dagar.
•    Skaka inte sprutorna.
•    Värm inte sprutorna.
•    Frys inte sprutorna.
•    Placera inte sprutorna i direkt solljus.