Hero image

Behandling av atopisk dermatit

Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter vilka är aktuella för systemisk behandling1.

Dupixent 300mg ingår i läkemedelsförmånen för behandling av svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar äldre än 12 år som väger 60 kg eller mer. Dupixent subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

Behandling

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är från 20052. Nyare behandlingsriktlinjer finns bl a i EDF (European Dermatology Forum) consensusrapport från 20183

Samtliga riktlinjer betonar vikten av individuell klinisk variabilitet hos sjukdomen och att strikt standardiserad behandling inte är att rekommendera. Basbehandling innefattar fokus på återställande av den störda funktionen i hudbarriären genom tillförsel av fukt och smörjande topikal behandling tillsammans med eliminering av utlösande specifika eller icke-specifika faktorer.

Med behandlingsrefraktär AD avses att patienten inte svarat tillfredställande på tidigare topikal behandling och när konventionell systemisk behandling (UV-ljus, ciklosporin, metotrexat, azatioprin)  inte kan användas eller då tidigare systemisk behandling avslutats på grund av utebliven effekt eller på grund av bieffekter eller av andra säkerhetsorsaker.3

Svår AD bedöms utifrån kliniska mått3-4:    
Utbrett och svårbehandlat eksem (EASI>16)
och/eller:
Stor påverkan på livskvaliteten (DLQI>=10)
och annan signifikant sjukdomsbörda:
Svår, ihållande klåda (pruritus VAS/NRS >7)
Lokalisation av eksemet (t ex på ansikte, händer, genitalier)
Sömnsvårigheter (NRS skala >7)

Behandlingstrappa
Anpassad efter Wollenberg A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016 30; 729-747.


 

Referenser: 

1.    Fass.se
2.    https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2005-2.pdf
3.    Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May;32(5):657-682. doi: 10.1111/jdv.14891.
4.    Calzavara P. et al. G. Ital Dermatol Veneorol 2018;153(2):133-145. doi: 10.23736/S0392-0488.17.05892-8.