I) Juridiska bestämmelser

Immateriella rättigheter

Sajten atopiker.se drivs av SANOFI AB (hädanefter ”Sanofi”), som tillhör SANOFI-KONCERNEN. Alla inslag på atopiker.se är skyddade under aktuella lagar angående immateriella rättigheter och ägs av Sanofi eller tillhörande bolag. Eller så är användningen godkänd av tredje part.

Kopiering från webbplatsen är tillåtet endast för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk, på din egen dator. Inget innehåll från atopiker.se får helt eller delvis kopieras, reproduceras, modifieras, redigeras, hämtas, ändras, överföras, distribueras eller spridas utan skriftligt samtycke från Sanofi.  

Följande uttalande bör finnas på alla auktoriserade kopior av hela eller delar av webbplatsens innehåll: 

”UPPHOVSRÄTT 2018 – 2024 Sanofi AB - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS” 

Ingen godkänd användning av objekt som skapats eller visats på webbplatsen får ändras eller modifieras på något som helst sätt. 

Sanofi eller dess tillhörande bolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för varje brott mot dess immateriella rättigheter. 

Informationens karaktär

Sajten atopiker.se är avsedd för vårdpersonal och allmänhet. Generellt tillhandahåller sajten medicinsk och kommersiell information om immunologi. Ingen information som publiceras här, särskilt inte ekonomisk information, om sådan förekommer, ska betraktas som en rekommendation att investera. Informationen bör under inga omständigheter tolkas som prospektering eller som ett offentligt erbjudande, inte heller är den ett erbjudande om att teckna, köpa eller omsätta aktier eller andra värdepapper i Sanofi och/eller dess tillhörande bolag. Märk väl att all information som publiceras på sajten uppdateras regelbundet.

Sajten kan erbjuda expertutlåtanden inom ett visst område, i anslutning till innehållet online, eller i utdrag från tidningsartiklar. All sådan information återger endast den konsulterade expertens eller publikationens åsikt och överensstämmer inte nödvändigtvis med Sanofi eller SANOFI-KONCERNENS åsikt. Sådana experter är inte anställda av Sanofi eller SANOFI-KONCERNEN och får inte någon ersättning i utbyte mot att Sanofi använder deras åsikter. Sanofi är inte ansvarigt för riktigheten eller fullständigheten i sådan information eller eventuella ställningstagande.

Sajten kan även innehålla information om hälsa, sjukdomstillstånd, medicin och medicinska behandlingar för humant bruk. Sådan information publiceras endast i informationssyfte och ersätter inte råd från läkare eller apotekspersonal. Informationen ska under inga omständigheter användas för att ställa en medicinsk diagnos på en sjukdom eller på ett fysiskt problem. Informationen ska inte heller användas för förskrivning av, eller användning av, läkemedel som presenteras på sajten. Sajten kan användas för att rapportera biverkningar eller produkttekniska klagomål, eller för att ställa tekniska eller medicinska frågor om Sanofis produkter.

Länkar till andra webbplatser

För att underlätta för våra besökare tillhandahåller Sanofi länkar till andra webbplatser. Dock leder vissa länkar till resurser på servrar som drivs av tredje parter över vilka Sanofi inte har någon kontroll. Sanofi ansvarar inte för tredjepartsinnehåll eller för konsekvenserna av besökares användning av detta. Följaktligen sker åtkomst till och användning av sådana webbplatser på besökarnas egen risk. Förekomsten av sådana länkar ska inte tolkas som att Sanofi godkänner materialet på någon annan webbplats. Sanofi avsäger sig allt ansvar när det gäller tillgång till sådana webbplatser. 

Därtill är du som besökare ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att sajten smittas av datavirus. Externa webbsajter kan innehålla hyperlänkar till den här sajten. Inga sådana länkar får skapas utan Sanofis uttryckliga samtycke. Sanofi är inte på något sätt ansvarigt för bristande åtkomst till sådana webbplatser. Sanofi granskar, kontrollerar eller godkänner dem inte, och är inte ansvarigt för innehåll, annonsering, produkter eller andra komponenter som finns på eller via dessa webbplatser.

Ansvarsbegränsningar

Sanofi strävar efter att enligt bästa förmåga säkerställa att information som publiceras på sajten är korrekt och aktuell. Vi förbehåller oss rätten att korrigera innehållet när som helst utan föregående meddelande. Sanofi kan dock inte garantera att informationen som finns på sajten är exakt, korrekt, aktuell eller fullständig. 

Med undantag för skada på egendom till följd av grov eller avsiktlig försummelse från Sanofis sida avsäger vi oss därför allt ansvar: 

  • för bristande noggrannhet, fel eller försummelse när det gäller den information som finns på sajten,
  • för alla skador till följd av olagligt intrång av en tredje part som medför att information eller objekt på sajten ändras
  • generellt för eventuell skada på egendom eller följdskada av vilket som helst skäl oavsett uppkomst, karaktär eller möjliga konsekvenser, även om Sanofi hade blivit varnat för risken för sådan skada eller förlust som orsakats av (i) åtkomst till sajten eller nekad åtkomst till den, (ii) användningen av sajten, inklusive skador eller virus som kan infektera din dator eller någon annan egendom och/eller (iii) tilltro till information som direkt eller indirekt kommer från sajten. 

Sajtens eller andra webbplatsers komponenter tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst garanti, vare sig underförstådd eller uttalad. Sanofi lämnar ingen underförstådd eller uttalad garanti i förhållande till och utan begränsning av marknadsvärde eller lämplighet för ett visst ändamål.

Produktinformation

Information som är inkluderad och publicerad på den här sajten kan innehålla direkta eller indirekta referenser till produkter, program och tjänster från SANOFI-KONCERNEN som inte har meddelats eller finns tillgängliga i en del länder eller regioner, eller som kan tillhandahållas under ett annat namn och omfattas av regler och villkor för användning som skiljer sig åt beroende på land. Sådana referenser betyder inte att SANOFI-KONCERNEN avser att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Vänd dig till Sanofi eller din återförsäljare av Sanofi för information om produkter, program och tjänster som är tillgängliga för dig.

Rättsliga bestämmelser

Sajten och dess innehåll regleras av Sverige lag och eventuella tvister som gäller detta lyder under Sverigedomstolars jurisdiktion.

II) Specifika villkor

Sajtens utgivare:
SANOFI AB, ett företag som är organiserat enligt Sveriges lagar och är beläget på Franzéngatan 6, 105 25  Stockholm

Publiceringsansvarig:
Per Öhlén, Managing Director, Tel.: +46 08 634 50 00

Webb hosting:
Amazon Web Services EMEA SARL
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg

Kredit

Registrerat varumärke
Användning av vissa varumärken från tredje part på sajten innebär inte att deras respektive ägare har godkänt sajtens innehåll. Dessa tredje parter är och förblir fullständigt oberoende av Sanofi och SANOFI-KONCERNEN.

Upphovsmakare av videor/fotografier 
Denna information kan du få från Sanofi på begäran.

SASE.SA.18.02.0038a